دريافت اطلاعات Apple ID

از روي كارت خريداري شده، قسمت کلمه عبور را خراش داده و پاك كنيد. اطلاعات ظاهر شده را در قسمت پايين وارد كنيد.